De genealogie van (Hans) Hendrik Willems

Inleiding

Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


De genealogie van (Hans) Hendrik Willems (Fragment)


1 (Hans) Hendrik Willems[1], van beroep lijndraaiersgezel (touwslagersknecht), afkomstig van Leeuwarden.
(Hans) Hendrik trouwde op 12 februari 1736 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk)[2] met Lijsbeth Coenraads van Wijnbergen, eveneens afkomstig van Leeuwarden. Lijsbeth werd op 6 oktober 1783 in Leeuwarden begraven (Jacobijnerkerkhof)[3].

Kinderen van (Hans) Hendrik en Lijsbeth:

 1. Styntie Hendriks, gedoopt op 30 december 1736 in Leeuwarden.
 2. Coenraad Hendriks Wagenveld, gedoopt op 9 maart 1738 in Leeuwarden Volgt 1.1
 3. Willem Wagenveld, gedoopt op 18 oktober 1739 in Leeuwarden Volgt 1.2
 4. Jesaias Hendriks, gedoopt op 14 oktober 1742 in Leeuwarden.

1.1 Coenraad Hendriks Wageveld, van beroep timmergezel/ timmerknecht, gedoopt op 9 maart 1738 in Leeuwarden, zoon van (Hans) Hendrik Willems en Lijsbeth Coenraads. Coenraad werd op 28 augustus 1783 in Leeuwarden begraven (Oldehoofsterkerkhof)[4].
Coenraad trouwde (I) op 23 mei 1762 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Lidia van Hoorn, gedoopt op 28 augustus 1735 in Leeuwarden, dochter van Gabriel van Hoorn en Geertje Stampert. Lidia werd op 15 augustus 1769 in Leeuwarden begraven (bij de Oldehoofsterkerk)[5].
Coenraad trouwde (II) op 29 april 1770 in Leeuwarden (Westerkerk) met Baukjen Claases de Jong[6], gedoopt op 12 juni 1746 in Leeuwarden, dochter van Claas Franssen en Yfke Douwes. Baukjen is overleden op 6 juni 1834 in Leeuweradeel (Huizum)[7].

Kinderen van Coenraad en Lidia[8]:

 1. Hendricus Wageveld, gedoopt op 18 december 1763 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk).
 2. Gertie (Geertruida) Wageveld, gedoopt op 7 juli 1765 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk) Volgt 1.1.1.
 3. Hans Hendrik Wagenfeld, gedoopt op 19 juni 1767 in Leeuwarden (Westerkerk).
 4. Jesaias Wagenfeld, gedoopt op 19 juni 1767 in Leeuwarden (Westerkerk).

Kinderen van Coenraad en Baukjen:

 1. Trijntie Wageveld, gedoopt op 1 maart 1771 in Leeuwarden (Westerkerk).
 2. Elisabeth Wageveld, geboren op 8 augustus 1773 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.
 3. Klaas Koenraads Wageveld, geboren op 5 oktober 1775 in Leeuwarden Volgt 1.1.3
 4. Tryntie Wageveld, geboren op 20 februari 1779 in Leeuwarden. Tryntie werd op 2 januari 1792 in Leeuwarden begraven (Oldehoofsterkerkhof)[9].

1.1.1 Gertie (Geertruida) Wageveld, van beroep bleekersche, gedoopt op 7 juli 1765 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk), dochter van Coenraad Hendriks Wageveld en Lidia van Hoorn. Geertruida is overleden op 20 februari 1827 in Leeuwarden[10].
Geertruida trouwde (I) op 11 mei 1791 in Franeker met Dirk (Durk) Jans Andringa, van beroep militair, afkomstig uit Franeker. Dirk is overleden in het voorjaar van 1798 in ’s-Gravenhage[11] en werd op of rond 5 mei 1798 aldaar begraven (Noorderkerkhof)[12].
Geertruida trouwde (II) op 16 februari 1800 in Huizum met Jochem Jannes (Johannes) Oosterveld, van beroep bleker, geboren in Oldeberkoop. Jochem is overleden op 18 december 1839 in Leeuwarden.

1.1.2 Elisabeth Wageveld, geboren op 8 augustus 1773 in Leeuwarden, dochter van Coenraad Hendriks Wageveld en Baukjen Claases de Jong. Elisabeth is overleden op 25 juli 1852 in Leeuwarden.
Elizabeth trouwde op 2 juni 1799 in Huizum met Nammen Roelofs Bloemsma, van beroep hovenier/ tuinier, gedoopt op 4 augustus 1771 in Huizum, zoon van Roelof Nammens en Jacomina Kremer (Kramer). Nammen is overleden op 24 oktober 1844 in Rauwerderhem (Rauwerd).

1.1.3 Klaas Koenraads Wageveld[13], dorpsrechter te Kimswerd, van beroep schoolonderwijzer (onderwijzer der kinderen), geboren op 5 oktober 1775 in Leeuwarden, zoon van Coenraad Hendriks Wageveld en Baukjen Claases de Jong. Klaas is overleden op 14 september 1823 in Wonseradeel (Kimswerd)[14].
Klaas trouwde (I) op 18 mei 1800 in Franeker met Pietje Stoffels[15], woonachtig in Franeker, afkomstig uit Harlingen. Pietje is overleden op 1 februari 1806 in Kimswerd[16].
Klaas trouwde (II) op 11 oktober 1807 in Kimsweerd met Klaasje Sjouwkes Westra, geboren in Kimswerd, dochter van Sjouwke Klases Westra en Trijntje Obes Postma. Klaasje is overleden op 13 december 1816 in Wonseradeel (Kimswerd)[17].
Klaas trouwde (III) op 21 juni 1817 in Wonseradeel met Lijsbeth Harmens de Vries[18], geboren op 9 december 1794 in Kimswerd, dochter van Harmen Broers en Wystke Douwes. Lijsbeth is overleden op 26 november 1829 in Wonseradeel (Kimswerd).

1.2 Willem Wagenveld[19]·[20]·[21], meester zilversmid, gedoopt op 18 oktober 1739 in Leeuwarden, zoon van (Hans) Hendrik Willems en Lijsbeth Coenraads van Wijnbergen. Willem werd op 3 december 1781 in Leeuwarden begraven (Jacobijnerkerkhof)[22].
Willem trouwde op 21 mei 1769 in Leeuwarden (Westerkerk) met Berber(ke) Jans Dikkenberg[23]·[24], gedoopt op 25 april 1742 in Leeuwarden, dochter van Jan Dikkenberg en Yfke Oedses. Berber is overleden op 7 juni 1827 in Leeuwarden.

Kind van Willem en Berber:

 1. Yfke Willems Wage(n)veld, gedoopt op 23 maart 1770 in Leeuwarden Volgt 1.2.1. 

1.2.1 Yfke Willems Wage(n)veld, gedoopt op 23 maart 1770 in Leeuwarden, dochter van Willem Wagenveld en Berber Jans Dikkenberg. Yfke is overleden op 9 maart 1821 in Leeuwarden[25].
Yfke trouwde op 17 april 1791 in Leeuwarden (Westerkerk) met Minne (Menne) Minnes (Mennes)[26], van beroep koopman[27], afkomstig van Leeuwarden[28]. Minne is overleden op 27 december 1832 in Leeuwarden[29].


Aantekeningen


[1] Bij huwelijk werd hij voluit Hans Hendrik Willems genoemd. Later enkel nog Hendrik Willems.

[2] Inschrijving in het trouwregister van Leeuwarden: “Hans Hendrik Willems Lijndraijersgesel, en Lijsbeth Coenraads van Wijnbergen alhier (etc.)”.

[3] Inschrijving in het begraafregister: “Lijsbeth Wijnbergen Uit ’t Diaconie-Huis”.

[4] Inschrijving in het begraafregister: “Coenraad Wagenveld uit de Oosterstraat”.

[5] Inschijving in het begraafregister: “Lydia Hoens op de Keisers Gragt”.

[6] Baukje trouwde eerder op 27 mei 1764 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Hendrik Gerryts (van) T(h)emme, van beroep kleermakersgezel. “Hendrik van Temmen inhet Hofstraatie” werd op 22 maart 1769 in Leeuwarden begraven (Oldehoofsterkerkhof).

[7] In haar overlijdensakte worden haar ouders Klaas Koenraads en Trijntje Stefanus genoemd. Wijlen haar echtgenoot was Koenraad Wagenfeld.

[8] Hendricus, Hans en Jesaias zijn jong gestorven. De data van overlijden zijn onbekend. Zowel op 26 juli 1764 (“Een kind van Coenraad Hendriks Keysers Gragt”), 26 juli 1767 (“Een kind van Coenraad Hendriks vande Keijsers Gragt”) en 23 september 1768 (“Een kind van Coenraad Hendriks op de Keijsersgragt”) werd in Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) een kind van Coenraad Hendriks begraven.

[9] Inschrijving in het begraafregister: “Tryntje Wagenfeld by de Tuinsterpoort agterom”.

[10]Heden avond te 10 uren, trof mij de gevoeligste slag mijns leven, door het afsterven van mijn waarde vrouw Geertruida Koenraads Wagenveld, in den ouderdom van ruim 59 Jaren, met wien ik ruim 27 Jaren in den vergenoegsten echt heb geleefd, na eene sukkeling van 3 dagen, aan het water in de borst; zij stierf onverwacht. Leeuwarden, den 20 Februarij 1827. Jochem Jannes Oosterveld, oud Bleeker van Rapenburg onder Huizum (Leeuwarder Courant, 1827).”

[11] Dit blijkt uit een akte van bekendheid die werd toegevoegd aan de huwelijksakte van zijn zoon Jan die op 13 mei 1820 in Leeuweradeel trouwde met Reintie van der Veen. Dirk was soldaat, zo blijkt uit het toegevoegde stuk. Ook wordt aangetekend dat het onmogelijk was om een bewijs van overlijden te overleggen, aangezien er in ’s-Gravenhage in die tijd geen overlijdensregister werd bijgehouden. Als we in de gaarder van ’s-Gravenhage zoeken, is hij daar wel degelijk terug te vinden.

[12] Uit het register (de gaarder) van de belasting (de impost) op het begraven blijkt dat Dirk aan de gevolgen van “heete koorts” is overleden.

[13] Klaas Koenraads, woonachtig in Kimswerd, in de Gemeente van Arum, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland liet in 1811 de naam “Wageveld” als achternaam registreren (Register van Naamsaanneming Arum, 1811).

[14]Na eene ziekte van cirka vier weken, overleed heden morgen ten 3 uren, mijn waarde man, Klaas Koenraads Wageveld, School-Onderwijzer enz. alhier in den ouderdom van 48 jaren. Kimswerd, den 14 September 1823. Lijsbet H. de Vries, wed. K.K. Wageveld (Leeuwarder Courant, 1823).”

[15] Aan de huwelijksakte van haar dochter Baukje, zij trouwde op 18 maart 1826 in Wonseradeel met Doede Pieters van der Wier, werd een akte van bekendheid toegevoegd waarin wordt geschreven dat de naam van Pietjes ouders Christoffel Bernardus en Sijke Pieters was en dat zij in augustus 1802 in Harlingen zijn overleden.

Aan de huwelijksakte van haar zoon Koenraad, hij trouwde op 18 december 1830 in Wonseradeel met Sytske Pieters Posthumus, werd een akte van bekendheid toegevoegd waarin wordt geschreven dat de naam van Pietjes ouders Stoffel Hendriks en Sijtske Rinks was en dat zij voor vele jaren in Harlingen zijn overleden.

[16]Heden voordemiddag om elf uuren, Overleed myn waarde Echtgenoote Pietje Stoffels, na eene Ziekte van slegts twee Dagen, in den Ouderdom van ruim 31 Jaren. Kimswerd den 1 February 1806. K.K. Wageveld. School Onderwyzer (Leeuwarder Courant, 1806)”.

[17]Heden avond circa twaalf uren, overleed aan het huis harer ouders, myn waarde echtgenote Klaaske Sjoukes Westra, na een langdurige ziekte, in den ouderdom van ruim 28 jaren. Kimswerd, den 13 December 1816. K.K. Wageveld, Schoolonderwyzer (Leeuwarder Courant, 1816).”

[18] Lijsbeth trouwde later op 22 december 1827 in Wonseradeel met Jan Sijtzes Rienstra, van beroep arbeider, geboren op 16 oktober 1798 in Piaam, zoon van Sijtze Rientzes (Rienks) Rienstra en Jantje Douwes Dijkstra. Jan is overleden op 17 juni 1838 in Franekeradeel (Midlum).

Jan trouwde eerder op 23 maart 1822 in Wonseradeel met Aafke Wiggers Wijtsma, geboren op 5 januari 1799 in Allingawier, dochter van Wigger Jacobs (Japiks) Wijtsma en Janneke Hessels Yntema. Aaltje is overleden op 27 januari 1827 in Wonseradeel (Kimswerd).

Jan trouwde later op 20 april 1833 in Wonseradeel met Aaltje Sjoerds Okkes, geboren op 21 december 1794 in Stavoren, dochter van Sjoerd Douwes Okkes en Trijntje Machiels. Aaltje is overleden op 24 december 1859 in Harlingen.

Aaltje trouwde later op 11 november 1844 in Wonseradeel met Arjen Kornelis Rinia, van beroep kooltjer (tuinder), geboren op 18 september 1800 in Ried (Franekeradeel), zoon van Kornelis Kornelis Rinia en Sipkje Arjens Zijlstra. Arjen is overleden op 16 november 1855 in Franekeradeel (Midlum).

Arjen trouwde eerder op 24 oktober 1835 in Barradeel met Jikke Hiddes Valk, geboren op 3 januari 1790 in Leeuwarden, dochter van Hidde Douwes Valk en Sytske Jans. Jikke is overleden op 21 september 1843 in Franekeradeel (Midlum).

Jikke trouwde eerder op 20 juli 1816 in Berlikum met Edse (Edze/ Edger/ Edsger) Sjoerds Visser, van beroep tichelknecht, geboren op 15 augustus 1782 in Westergeest, zoon van Sjoerd Lolkes Visser en Jeltje Baukes. Edse is overleden op 9 juli 1834 in Barradeel (Almenum).

Edse trouwde eerder op 8 september 1805 in Berlikum met met Fokje Jinzes (Jenses), woonachtig in Menaldum, dochter van Jinze Klazes en Rinske. Fokje is overleden op 2 februari 1816 in Berlikum.

[19] Willem Hendriks Wagenfelt werd op 12 maart 1762, na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis, ingeschreven in het lidmatenregister van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Leeuwarden.

[20] Willem werd op 6 september 1778 burger van de stad Leeuwarden (Burgerboek Leeuwarden, 1778).

[21] Aangezien er in deze stamlijn geen mannelijk nazaten waren hebben twee dochters van dochter Yfke de naam Wageveld via hun kinderen doorgegeven. Na deze kinderen zijn er geen naamdragers meer gevonden. Berberke Minnes (gehuwd met Stephanus Dirks Wierda) droeg de naam over aan haar zoon Willem Wageveld Wierda en aan haar dochter Yfke Wageveld Wierda. Jeike Mennes (gehuwd met Ismael Bruining) droeg de naam over aan haar dochter Yfke Wageveld Bruining.

[22] Inschrijving in het begraafregister: “Willem Waegenvelt uit de Breedstraat”.

[23] Berber trouwde later op 9 januari 1785 in Leeuwarden met Egbert Miedema, afkomstig van Leeuwarden. Egbert werd op 16 maart 1810 in Leeuwarden begraven (Inschrijving in het begraafregister: “Egbert Miedema oud 62 Jaar overleden 16 van Lentem: 1810 aan de Stadsingel omtrent de weerklank, nalatende zijn vrouw Berbera Dikkenberg, en Erfgenamen Minne Minnes & Yfke Wagenveld Egtel naast de Galileërkerk”).

Egbert trouwde eerder op 18 mei 1783 in Leeuwarden met Reintje van der Meer. Reintje werd op 19 september 1783 in Leeuwarden begraven (Jacobijnerkerkhof) (Inschrijving in het begraafregister: “De Huisvrou van Egbert Miedema uit het Ruitersquartier”).

[24] Berber plaatste in 1782 de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant: “De Wed. Willem Wagenvelt in Leven Meester Zilversmid, woonagtig in de Breedstraat te Leeuwarden (maakt bekend dat) Zy heeft begonnen op te zetten, een geheel nieuwe Mantelpars, bestaande in Lyk-Lakens en Rouwmantels en verders wat tot een Compleete Begraavenis behoort, alles nieuw, Recommandeert zig bij een ieder op ’t vriendelijkste in de gunst met belofte eener promp-te en Civylle behandeling.(Leeuwarder Courant, 1782)

[25]Heden namiddag ten half drie uren, trof mij en mijne kinderen de gevoeligste slag onzes levens, daar het den Almagtigen behaagde, uit onze liefde-armen wegterukken, mijne teedergeliefde echtgenoote, Y. Wageveld, in den ouderdom van 52 jaren en 14 dagen, na eene gelukkige echtverbindtenis van bijna 31 jaren. De troostgronden van het Evangelie, en de hoop, dat hare verwisseling zalig is, lenigt onze rampen, en kan alleen onze droefheid matigen. Leeuwarden, den 9 maart 1821. M. Mennes (Leeuwarder Courant, 1821).”

[26] Trijntje Andeles, wed. E. Elsinga te Leeuwarden, bekende in 1807 een schuld te hebben van 100 gulden bij Minne Minnis en Yfke Wagenveld, echtelieden te Leeuwarden. De schuldbekentenis betreft “gerede voorgeschote penningen” (Hypotheekboeken Leeuwarden, 1807).

[27] In het Registre Civique van 1811 wordt als beroep marchand (koopman) vermeld. In 1815 wordt aangevuld dat hij winkelier was in tabak, koffij en thee en kruidenierswaren. Uitgaande van dit laatste register is hij in 1761 geboren (Registre Civique Leeuwarden, 1811 en 1815).

[28] In zijn overlijdensakte wordt vermeld dat hij geboren is in Visvlied (Visvliet, Groningen) en dat hij een zoon was van Klaas Minnes.

[29]Dezen morgen omstreeks 5½ ure, werden wij allen in diepen rouw gedompeld. Het behaagde den Alwijzen God, onzen brave en onvergetelijke Vader, den Koopman Menne Mennes, in den ouderdom van bijna 70 jaren, zijn werkzaam en nuttig leven, te doen eindigen, en, zoo wij met grond mogen vertrouwen, in de zalige gewesten der eeuwigheid over te brengen. Zijne nagedachtenis zal bij ons in zegenend aandenken blijven, en de hoop des wederziens schenkt ons troost en lenigt onze smart. Leeuwarden, den 27 december 1832. H. Mennes, Mede uit naam zijner Broeders en Zusters. Strekkende deze zoo wel tot algemeene als bijzonder kennisgeving (Leeuwarder Courant, 1832)”.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


 • Burgerboek Leeuwarden. (1778, september 6). Inschrijving van Willem Wagenveld. Historisch Centrum Leeuwarden (historischcentrumleeuwarden.nl).
 • Hypotheekboeken Leeuwarden. (1807, april 26). Schuldbekentenis door Trijntje Andeles, wed. E. Elsinga, te Leeuwarden. Historisch Centrum Leeuwarden (via www.archieven.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1782, april 10). Advertentie. De Wed. Willem Wagenvelt. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1806, februari 8). Rouwadvertentie. Pietje Stoffels. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1816, december 17). Rouwadvertentie. Klaaske Sjoukes Westra. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1821, maart 16). Rouwadvertentie. Yfke (Willems) Wage(n)veld. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1823, september 16). Rouwadvertentie. Klaas Koenraads Wageveld. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1827, maart 2 en 6). Rouwadvertentie. Geertruida Koenraads Wagenveld. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1832, december 28). Rouwadvertentie. Menne Mennes. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Register van Naamsaanneming Arum. (1811, juni 12). Klaas Koenraads laat de achternaam “Wageveld” registreren. Tresoar (www.tresoar.nl).
 • Registre Civique Leeuwarden. (1811 en 1815). Historische Centrum Leeuwarden (historischcentrumleeuwarden.nl).