Antoni (Antonie) (Toon) (Jansen) van den Brul (Breul) (1761-1825)

Antoni (Antonie) (Toon) (Jansen) van den Brul (Breul)[1], van beroep daghuurder/ landbouwer[2], gedoopt op 20 december 1761 in Woudenberg[3], zoon van Jan (Theunisz) van den Breul en Heijltje (Helena) (Theunisz) van den Heuvel. Antonie is overleden op 30 oktober 1825 in Zeist[4].
Antoni ging op 19 oktober 1787 in Renswoude in ondertrouw[5] met Jannetje (Teunissen) van Wagensveld[6], geboren in Renswoude (“op Wagensveldt”), gedoopt op 11 november 1763 aldaar, dochter van T(h)eunis Jansse van Wagensveld en Derkje Jans van Velthuijzen. Jannetje is overleden op 21 juni 1816 in Doorn[7].


Aantekeningen


[1] Op 4 september 1788 kwam Toon, samen met zijn schoonvader Teunis, voor het gerecht van Scherpenzeel om een akte van akkoord op te laten stellen. In deze akte werden de afspraken met betrekking tot de opvoeding van Dirk, de buitenechtelijke zoon van zijn zwager Jan Maessen Teunissen (van) Wagensveld, en een afrekening met de moeder van het Dirk, Jannetje (Jantje) Wouters Hopman (op Wagensveld) vastgelegd. Toon en Teunis stonden borg voor Jan (Oud Rechterlijk Archief Scherpenzeel, 1623-1811).

[2] Toon van den Brul huurde sinds 7 november 1789 de boerderij “de Vossen” onder Maarsbergen met alle bijbehorende landerijen, vee, gewas, gereedschap en huisraad van Edzard Unico de Hertoghe de Feringa. Het schapenhok aan de Valkenengschesteeg en het land aan de Kooysteeg werden van de huur uitgesloten. Toon ondertekende de huurovereenkomst met “antoni iansen van den brul (Toll, (notaris) A. van, 1789).

De huurperiode werd op 30 september 1797 verlengd (Toll, (notaris) A. van, 1797) en later nogmaals op 19 juni 1802 (Toll, (notaris) A. van, 1802). Bij deze laatstgenoemde verlenging wordt ook een schuldbekentenis van Toon vastgelegd wegens achterstallige betaling van de pachtpenningen voor het bedrag van f 888-12-00. Bij de verlenging van het huurcontract op 13 januari 1810 was de schuld al opgelopen tot het bedrag van f 2008-00-00 (Toll, (notaris) A. van, 1810).

[3] Getuige bij zijn doop was Maria Theunisz van den Heuvel.

[4] In zijn overlijdensakte werd de volgende verklaring van Justitie Dienaar Jan Kuiper en veldwachter Hendrik Jacobus van der Linden vastgelegd: “dat op den dertigsten dag der maand October dezes jaars, des avonds ten zes ure, in deze Gemeente, en wel op de heide, ter plaatse, waar het zoogenaamde Timmersschapenhok heeft gestaan, is gevonden het lijk van Antonij van den Brul, weduwnaar van Jannetje Jansen, van beroep daghuurder, oud acht en vijftig jaren, geboren te Woudenberg en wonende in de Maartensdijk, zoon van Teunis van den Brul en Helena (:naam onbekend:) welke beide overleden zijn”.

[5] Inschrijving in het trouwregister: “oct: den 19. Antonie van den Brul Jongman en Jannetje Teunisze Jonge Dogter de eerste geboren onder Woudenberg en de laatste onder Renswoude”. De trouwdatum werd niet in het register aangetekend.

[6] In de huwelijksakte van dochter Helena (Maartensdijk, 10 november 1826) werd zij “Jannigje van Waversvelt” genoemd.

[7] Jannetje werd in het overlijdensregister ingeschreven als: “Jannigje van Waversfelt (…) dochter van Teunis van Waversfelt en Dirkje van Kraijenkamp”. Hoe men bij de naam Kraijenkamp komt is niet bekend. Opmerkelijk is het wel, omdat deze naam wel voorkomt in de historie van dit geslacht. Dit echter niet in de lijn van haar moeder, maar in die van haar vader. Haar grootmoeder van vaders kant, Aaltje Gijsberts, woonde in 1724 op Kraaijenkamp. Een ander punt dat opvalt in de akte is dat de officier van de Burgerlijk Stand op huisbezoek ging om zichzelf ervan te verzekeren dat Jannigje inderdaad was overleden. Blijkbaar was dit, uitgaande van andere inschrijvingen in het register, een normale zaak.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


  • Notaris A. van Toll. (1789, november 7). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Verhuurakte. Akte van verhuur ten laste van Toon van den Brul. Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
  • Notaris A. van Toll. (1797, september 30). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Verhuurakte. Akte van verhuur ten laste van Toon van den Breul. Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
  • Notaris A. van Toll. (1802, juni 19). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Verhuurakte. Akte van verhuur ten laste van Toon van den Breul. Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
  • Notaris A. van Toll. (1810, januari 13). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Verhuurakte. Akte van verhuur ten laste van Toon van den Breul. Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
  • Oud Rechterlijk Archief (ORA) Scherpenzeel. (1623-1811). Vermelding in het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Scherpenzeel, (1549) 1623-1811 (1840). Scherpenzeel: Archief gemeente Scherpenzeel (Gemeentearchief Ede (www.archieval.nl)).