Een los eindje: Christian Friedrich Steinmann (1810-)

Inleiding


Een los eindje in mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld wordt gevormd door de verdwenen Christian Friedrich Steinmann.

Mocht u over verdere informatie betreffende Christian Friedrich beschikken, dan houdt ik mij graag aanbevolen!

Henry Wagensveld
Kampen, Juni 2017


Christian Friedrich Steinmann (1810-)


Christian Friedrich Steinmann[1]·[2], van beroep arbeider, geboren op 16 april 1810 in Frille (Pruissen (Duitsland)), zoon van Christina Marie Steinmann.
Christian Friedrich trouwde op 2 mei 1840 in Woudenberg[3] met Jannetje Wagensveld[4]·[5], van beroep naaister, geboren op 3 augustus 1819 in Woudenberg, dochter van Jacobus (Kobus) (van) Wagensveld (Wagensfelt) en Willempje (Janszen) van Geijtenbeek. Jannetje is overleden op 15 maart 1902 in Scherpenzeel.

Aan de huwelijksakte van zijn dochter Wilhelmina Steinmann (zij trouwde op 5 september 1866 in Utrecht met Machiel Goris), werd een schrijven toegevoegd waarin Jannetje Wagensveld, Johannes van Hardeveld, Evert van Ede, Gerrit van Voorts (Voorst) en Brand Valkenburg het volgende verklaren:

dat zij allen met genoemden Christian Friedrich Steinmann bekend zijn geweest, dat deze gedurende zeven jaren te Woudenberg heeft gewoond, dat hij later elders is gaan werken en na eene afwezigheid van eenige maanden terug is gekeerd om zijne vrouw en kinderen te halen, opgevende dat hij vast werk te Amsterdam had bekomen, dat hij echter zonder iets te zeggen, alleen is vertrokken, alle papieren mede nemende en dat zij noch iemand anders ooit iets van hem vernomen hebben of hem gezien noch van zijn overlijden hun iets bekend is en dat zijn vertrek heeft plaats gehad omtrent het jaar 1847”.


Aantekeningen


[1] In het bewijs van geboorte, toegevoegd aan de huwelijksbijlagen, wordt het volgende vermeld: “De voorstaande verklaring (doopinschrijving) wordt door deze gecertificeerd met bijvoeging, dat voorn. Christiaan Frederik Steinmann zich op den 9. dezer bij achternakoming voor de Departementale Commissie van Remplacering vervoegd heeft, en tot de Armee reserve is gedesigneerd geworden, dat alzoo geene hindernis bestaat tegen zijn ontslag uit het dezerzijdsche Onderdanen verband door middel van een aan te vragen consent tot uittrekking, om zich casuul in het Koningrijk der Nederlanden te vestigen. Minden, den 11 den October, 1838.” Het ging hier om voldoening aan de Duitse dienstplicht.

[2] Aan de huwelijksbijlagen is ook nog een bewijs toegevoegd van voldoening aan de Nederlandse dienstplicht. Vanwege zijn leeftijd hoefde Christian Friedrich hieraan niet meer te voldoen. Overigens hoefde Christian Friedrich, zoals ook blijkt uit de stukken, op grond van een koninklijk besluit zelfs geen bewijs van voldoening aan de dienstplicht te overleggen.

[3] Het huwelijk werd op 5 november 1873 door de arrondissementsrechtbank in Amersfoort door scheiding ontbonden. Christian Friedrich is met de spreekwoordelijke “noorderzon” vertrokken en ook nergens terug te vinden. Hij werd diverse malen, doormiddel van publicaties in de “Amersfoortsche Courant”, gesommeerd zich te melden bij Jannetje, of haar zijn woon-/ verblijfplaats kenbaar te maken ten einde weer samen te gaan wonen en de wederzijdse huwelijkse plichten na te komen. Hij deed dit niet en de scheiding werd toegewezen en uitgesproken (Amersfoortsche Courant, 1873).

[4] Jannetje kreeg voor haar huwelijk met Christian Friedrich een dochter met de naam Jacoba. Zij werd op 27 december 1828 in Woudenberg geboren. Jacoba werd niet gewettigd bij het huwelijk van haar ouders. Blijkbaar was het afdoende dat haar vader haar reeds had erkend als zijn dochter toen hij haar geboorte aangaf bij de Burgerlijke Stand. Of Jacoba dan formeel werd geboren onder de naam Wagensveld of Steinmann, is niet duidelijk. In ieder geval werd bij haar overlijden op 28 maart 1840 in Woudenberg vermeld dat haar naam Jacoba Steinmann was.

[5] Jannetje trouwde later op 4 februari 1875 in Woudenberg met Gerrit van Voorst, van beroep koperslager, geboren op 21 augustus 1833 in Veenendaal (“in het Zand”), zoon van Evert van Voorst en Elizabeth van de Kraats. Gerrit is overleden op 26 november 1910 in Scherpenzeel.