Mor (Jacobsen) (van) Veenendaal (1769-1837)

Mor (Jacobsen) (van) Veenendaal, van beroep landbouwer/ boer, geboren in Veenendaal (Gelders Veenendaal (“gldnt.”)), gedoopt op 5 augustus 1769 aldaar, zoon van Jacob Morren en Jannetje Willems. Mor is overleden op 29 januari 1837 in Ede (Lunteren)[1].
Mor trouwde op 31 januari 1796 in Renswoude[2]·[3] met Aaltje Teunissen (van Wagensveld), geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt op 29 maart 1761 aldaar, dochter van T(h)eunis Jansse van Wagensveld en Derkje Jans van Velthuijzen. Aaltje is overleden op 14 september 1831 in Ede (Lunteren)[4].


Aantekeningen


[1] In de memorie van successie (een verklaring ten behoeve van de heffing van de erfrechtbelasting), die werd opgemaakt na zijn overlijden, wordt vermeld dat hij overleed ten huize van zijn zoon Teunis onder Lunteren. Zijn zoons, Jacob (gehuwd met Jannigje Blanken) en Teunis (gehuwd met Annetje (van de) Goor), waren, zo blijkt uit de memorie, zijn erfgenamen (Memories van Successie (Gelderland), 1818-1927).

[2] Inschrijving in het trouwregister (Barneveld): “16. January. Te Renswoude ingeschreven Mor Jacobsen J.M. geb. te Venendaal en woñ. t Barneveld x Aartje Teunissen J.D. geb. en woñ, te Renswoude”. (Afkondigingen:) “1. Jan. 17, 2. (Jan.) 24, 3. (Jan.) 31 den 31 dito geatt. naar Renswoude”.

[3] Inschrijving in het trouwregister (Renswoude): “1796. 31 Januarij Morre Jacobsen j.m. geb. te Venendaal wonende te Barneveld met Aartje Teunissen J.D. geb. en wonende te Renswoude”.

[4] Na haar overlijden werd een memorie van successie (een verklaring ten behoeve van de heffing van de erfrechtbelasting) opgemaakt: “Memorie van aangifte, betreffende de nalatenschap van wijlen Aaltje Teunissen wijlen Huisvrouw van Mor Veenendaal gewoond hebbende en overleden te Lunteren den 14 september 1831 opgemaakt door Jacob Veenendaal en Teunis Veenendaal meerderjarige Zoons der overledene, doende bouwerij te Lunteren dewelke domicilie verkiezen ter woonstede van hun zelven te Lunteren En wordt mitsdien aangegeven. 1e. Dat Aaltje Teunissen op den 14 September 1831 te Lunteren hare laatste domicilie is overleden. 2e. Dat de overledene tot hare erfgenamen bij versterf heeft nagelaten hare beide meerder jare zonen met name Jacob Veenendaal en Teunis Veenendaal. 3e. Dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden, en de roerende geene driehonderd gulden bedragen. 4e. Dat door het overlijden van gemelde Aaltje Teunissen geen fideicommis gedevolveert, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan is. Uit al hetwelk komt te blijken, dat van de onderhavige nalatenschap geene belasting is verschuldigd. In waarheids kennis is deze geteekend, en overgegeven ten kantore van Registratie enz. Te Lunteren op heden den 24 Januarij 1832.” “J: Veenendaal” “T. Veenendaal (Memories van Successie (Gelderland), 1818-1927).


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


  • Memories van Successie (Gelderland). (1818-1927). Alle kantoren. Een Memorie van Successie is een overzicht van bezittingen en schulden van een overledene en de verschuldigde successierechten (erfbelasting). In een memorie van aangifte moesten de erfgenamen van een overledene aangifte doen van het vermogen van een overledene (erfenis). Een belastingambtenaar stelde op basis hiervan de Memorie van Successie op. Gelders Archief (www.geldersarchief.nl).